ความสำคัญของ vendor,provide,supplier

บทบาทและหน้าที่ Vendor , Provide , Supplier

ลูกค้า ------------- อยากได้สินค้า -------- สั่ง------> PROVIDER

PROVIDER

สั่ง-----สินค้า A --------จาก VENDOR A ---> สั่งซื้อวัตถุดิบจาก Supplier 1,3,5,7,9,11 เพื่อผลิต A  ------> ส่งสินค้าคุณลูกค้า

สั่ง-----สินค้า B --------จาก VENDOR B  ------> สั่งซื้อวัตถุดิบจากSupplier 2,4,6,8,10,12 เพื่อผลิต B  ------> ส่งคุณลูกค้า

สั่ง-----สินค้า C--------จาก VENDOR C ------> สั่งซื้อวัตถุดิบจากSupplierW,X,Y,Z เพื่อผลิต C  ------> ส่งคุณลูกค้า

คุณลูกค้า----ได้รับสินค้า A+B+C ------> จ่ายเงิน -------> PROVIDER

PROVIDER

จ่ายเงินให้ ------> VENDOR A --------> จ่ายเงินให้ Supplier 1,3,5,7,9,11

จ่ายเงินให้ ------> VENDOR B --------> จ่ายเงินให้ Supplier 2,4,6,8,10,12

จ่ายเงินให้ ------> VENDOR C --------> จ่ายเงินให้ Supplier W,X,Y,Z