Refund of duty ขอคืนอากร

 

 บริการขอคืนอากร


1. BOI (Board of Investment)

  - ยื่นขอสูตรการผลิต

  - ยื่นบัญชีรายการเครื่องจักร

  - ยื่นขอใบอนุมัติสั่งปล่อย

  - ยื่นตัดบัญชีวัตถุดิบ

2. 19 ทวิ

  - ยื่นขออนุมัติหลักการ

  - ยื่นขอสูตรการผลิต

  - ยื่นตัดบัญชี

3. ยื่นขอชดเชยอาการ

  - ยื่นขออนุมัติหลักการ

  - ยื่นขอบัตรภาษี